Univerzita tretieho veku

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Program celoživotného vzdelávania
Univerzita  tretieho veku
Základy práva


Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy  v akademickom roku 2011/2012 otvára program celoživotného vzdelávania „Základy práva“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva. Uvedený program je  v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona  č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona  č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov. Štúdium  sa realizuje  formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník  ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.  
Štúdium trvá dva roky (štyri semestre). Prvý semester je zameraný na úvod do štúdia a vybrané otázky teórie práva, filozofie práva, rímskeho práva a ústavného práva. V druhom semestri sú predmetom prednášok vybrané inštitúty súkromného práva, nadväzujúci tretí semester je zameraný na verejné právo. V poslednom štvrtom semestri je prednášaná problematika európskeho práva a medzinárodného práva. Prednášky sa konajú každý druhý týždeň formou monotematickej štvorhodinovej prednášky, spravidla v pracovných dňoch,  podľa rozvrhu.


Podmienkou na absolvovanie programu je  
-  účasť na prednáškach - povolená je jedna absencia (4 hodiny) v príslušnom semestri,
-  semestrálna práca na vybranú tému na konci každého semestra v rozsahu  ½ až 1 AH (10 – 20 strán).  
Úspešným absolventom bude na záver celého programu na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku - Základy práva. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.


Podmienky prijatia
-  úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou,  
-  vek nad 50 rokov.

Termín podania prihlášky: do 31. augusta 2011
Kontakt: Mgr. Boris Bizov, e-mail: boris.bizov@uninova.sk,
Adresa:   Fakulta práva PEVŠ, Študijné oddelenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava


Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe prihlášky, ktorá je podávaná na tlačive zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo na štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto uchádzačov na základe termínu doručenia jednotlivých prihlášok. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku.


Školné je pre akademický rok 2011/2012 stanovené Správnou radou PEVŠ vo výške 50 € za akademický rok. Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedením  čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok, a informácie o zápise na štúdium.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky